Join Us

สนใจร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง

GA&HR Manager

รายละเอียดงาน

1. มีประสบการณ์ด้านGa&HR

2. มีความละเอียดรอบคอบสูง แก้ไขปัญหาได้ดี

3. ประสานงานเก่ง

4. เสนอและร่วมวางแผนงานเกี่ยวกับงานGA&HR

5. แก้ไขปัญหาและวางแผนการทำงานฝ่ายGA&HR

6. พัฒนางานและบุคคลากรในองค์กร

7. เพิ่มประสิทธิภาพงานGA&HRให้ดียิ่งขึ้น

8. เพศ : ชาย/หญิง

9. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

10. หากสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาพิเศษ

โทร. 0971264888

E-mail : admin@ecoringthailand.com

ตำแหน่ง

Sale Manager สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

1. หากสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาพิเศษ

2. มีความละเอียดรอบคอบสูง แก้ไขปัญหาได้ดี

3. มีประสบการณ์ด้านการขาย การวางแผนการขาย

4. เสนอและร่วมวางแผนงานเกี่ยวกับการขาย

5. แก้ไขปัญหาและวางแผนการทำงานฝ่ายขาย

6. ประสานงานเก่ง

7. เพศ : ชาย/หญิง

8. พัฒนางานและบุคคลากรฝ่ายขาย

9. เพิ่มประสิทธิภาพงานขายให้ดียิ่งขึ้น

10. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

โทร. 0971264888

E-mail : admin@ecoringthailand.com